top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαΟμάδα Σύνταξης ΠΑΡΟΝ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα σπουδών EDI 2022Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς μας και κατόπιν, της εντυπωσιακής ανταπόκρισης Στελεχών της στο αντίστοιχο Πρόγραμμα του έτους 2021, πραγματοποιεί και τη Νέα Χρονιά 2022 το ολοκληρωμένο και κατάλληλα ανασχεδιασμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2022. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας των Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις και εμπειρίες επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία τους, ενώ επεκτείνει τη θεματολογία του στην Κανονιστική Συμμόρφωση της Ασφαλιστικής Αγοράς, στην Εταιρική Διακυβέρνηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στο Θεσμικό πλαίσιο διανομής των Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους, με έμφαση της εν λόγω θεματικής ενότητας στις Νέες Τεχνολογίες και στην Εισαγωγή Καινοτομιών, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, στο Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εργασιακή Ψυχολογία, στη Διοίκηση Πωλήσεων και στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών. Η έναρξη του Προγράμματος, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του καταξιωμένου Τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, προβλέπεται τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, 16:00 – 20:00.

Το Πρόγραμμα έχει επικαιροποιηθεί και αναβαθμιστεί σημαντικά, αφού σε αυτό διδάσκουν Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη της Ελληνικής και της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στην Ασφαλιστική Επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και έγκριτοι Industry Experts της Ασφαλιστικής Τεχνικής. Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ενότητες ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης και αξιολόγησης γνώσεων, e-learning και e-testing, καθώς και πλούσια ψηφιακή και έντυπη βιβλιογραφία, που εγγυώνται στους συμμετέχοντες δυνατότητες χρονικής ευελιξίας και άριστα περιθώρια αφομοίωσης και εμπέδωσης της αρτιότατης εκπαιδευτικής ύλης του. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα θα εξελίσσεται κατά το 9μηνο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Απριλίου και Δεκεμβρίου 2022, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 20:00, εκτός των περιόδων του Πάσχα, των θερινών διακοπών και των αργιών.

Εμπεριέχει δέκα (10) Θεματικές Ενότητες, συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών, οι οποίες υλοποιούνται σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών και ενισχύονται δια συστήματος e-learning, προς τον σκοπό μεγιστοποίησης του μαθησιακού οφέλους. Επίσης, το Πρόγραμμα προβλέπει προσεκτικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και αντικειμενικές εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων και προόδου των σπουδαστών του.

Οι Θεματικές Ενότητες του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, ΕDI 2022, έχουν ως εξής:

1η Ενότητα Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (10 εκπαιδευτικές ώρες) 2η Ενότητα ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (10 εκπαιδευτικές ώρες) 3η Ενότητα RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (15 εκπαιδευτικές ώρες) 4η Ενότητα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (80 εκπαιδευτικές ώρες) 5η Ενότητα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (25 εκπαιδευτικές ώρες) 6η Ενότητα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ CORPORATE BUSINESS RISKS (10 εκπαιδευτικές ώρες) 7η Ενότητα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (20 εκπαιδευτικές ώρες)

 • Cyber Risk Insurance

 • Κλιματική Αλλαγή και Green Insurance

 • Πολιτικές Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομη Δραστηριότητα (AML)

 • Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

8η Ενότητα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (40 εκπαιδευτικές ώρες)

 • Οργάνωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 • Εργασιακή Ψυχολογία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διοίκηση Πωλήσεων και Δικτύων Πωλήσεων

 • Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

 • Customer Service Excellence

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νέες Τεχνολογίες και Εισαγωγή Καινοτομιών 9η Ενότητα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (20 εκπαιδευτικές ώρες) 10η Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, E-LEARNING (20 εκπαιδευτικές ώρες)

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται δια της υποβολής συλλογικής Πτυχιακής Εργασίας των σπουδαστών, επί θέματος μείζονος ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς μας, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου και θεσμικών φορέων της αγοράς.

Το αναλυτικό θεματολόγιο των προαναφερόμενων ενοτήτων εμφανίζεται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Μαθησιακό Μοντέλο

Το ακολουθούμενο μαθησιακό μοντέλο είναι πολυσχιδές και εμπεριέχει, πέραν των τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, έντονα στοιχεία διάδρασης, συστηματικής ανταλλαγής εμπειριών, μαθησιακά videos, ασκήσεις εργασίας και ασκήσεις προσομοίωσης, workshops και αναλύσεις εναλλακτικών καταστάσεων ασφαλιστικής τεχνικής και διοίκησης (case studies). Παρέχονται πλήρεις εκπαιδευτικές σημειώσεις, καθώς και σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές. Στη διάρκεια του Προγράμματος θα ανατεθούν στους συμμετέχοντες projects στο περιβάλλον εργασίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.


Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία και να την επεκτείνουν στο συνολικό φάσμα Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την εργασιακή λειτουργικότητά τους και τις προοπτικές προόδου και επαγγελματικής ανέλιξής τους.

 2. Νέα Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν στέρεες βάσεις ασφαλιστικών γνώσεων και εμπειριών, να αποκτήσουν υψηλής επάρκειας ασφαλιστική τεχνογνωσία και να επενδύσουν, έτσι, στην εξελικτική καταξίωσή τους και πρόοδό τους στις εργοδοτικές επιχειρήσεις τους και στην ασφαλιστική αγορά μας, ευρύτερα.

 3. Εργαζομένους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ομοίως επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη ασφαλιστική τεχνογνωσία, ως ισχυρό «μοχλό» ανάπτυξης της επαγγελματικής τους προόδου και εξέλιξης.

 4. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να καταστούν άριστοι γνώστες της ασφάλισης και της ασφαλιστικής τεχνικής, των Κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, της Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,της Διοίκησης Πωλήσεων και του Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, καθώς και της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να βελτιώσουν ακόμη πιο πολύ τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξής τους και προόδου τους στην ασφαλιστική αγορά.

 5. Στελέχη Τραπεζών, Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων και Κλινικών , που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να προάγουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της εργασιακής τους επάρκειας και των επαγγελματικών τους προοπτικών.

 6. Νέους ανθρώπους, φιλομαθείς, με καλές σπουδές, που επιθυμούν να εξειδικευθούν και να διαμορφώσουν προοπτικές σταδιοδρομίας τους στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, στις Εταιρείες Ασφαλιστικής

 7. Διαμεσολάβησης και στα επαγγέλματα της ασφαλιστικής αγοράς μας συνολικά.

Στόχοι Προγράμματος


Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών επιχειρεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πλήρεις δυνατότητες απόκτησης συνολικών, εποπτικών και σφαιρικών γνώσεων επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και επί του συνόλου των λειτουργιών της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Ενδεικτικά, επί λειτουργιών Διοίκησης και Οργάνωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών. Η ουσιαστικότατη και συνολική κατάρτιση που παρέχεται από τις ενότητες του ολοκληρωμένου αυτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι χρησιμότατη και εξαιρετικά αξιοποιήσιμη, αφού επιτρέπει στους αποφοίτους του να αποκτήσουν στέρεες ασφαλιστικές και διοικητικές βάσεις και να στηρίξουν, έτσι, την εξέλιξή τους σε υψηλές θέσεις της Διοικητικής ιεραρχίας των Εταιρειών τους


Χορηγούμενος Τίτλος Σπουδών και Αναγνωρισιμότητα


Στους αποφοίτους του Προγράμματος απονέμεται, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις θεματικές εξετάσεις και στις απαιτήσεις της πτυχιακής τους εργασίας, ο έγκριτος τίτλος Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and Operations, εγνωσμένου κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, με προφανή πλεονεκτήματα στην προοπτική σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους σε υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Οφέλη και Πλεονεκτήματα Προγράμματος: Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους εκ του έγκριτου Τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and Operations, και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης των αποφοίτων του Προγράμματος, τα κύρια πλεονεκτήματά του συνοψίζονται ως εξής:

 • Το Πρόγραμμα προσφέρει υψηλή ασφαλιστική κατάρτιση, επίκαιρη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στις κύριες λειτουργίες των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

 • Αναγνωρίζεται ως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υψηλού κύρους και εμβέλειας από την ασφαλιστική αγορά μας.

 • Ομοίως, η ασφαλιστική αγορά αναγνωρίζει και ανταμείβει την επάρκεια των αποφοίτων του Προγράμματος και τον αποκτώμενο Τίτλο Ασφαλιστικών Σπουδών τους, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2022.

 • Διασφαλίζονται σημαντικές δυνατότητες επικαιροποίησης, εμβάθυνσης και περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ασφαλιστικής και ευρύτερης τεχνογνωσίας των στελεχών που το παρακολουθούν.

 • Παρέχονται σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης των επαγγελματικών προοπτικών και της σταδιοδρομίας των σπουδαστών.

 • Ενισχύεται η παραγωγικότητα, η απόδοση της εργασίας και η καινοτομικότητα των σπουδαστών, ενώ η τεχνογνωσία που αποκτούν τους επιτρέπει να επιλύουν, κατά τρόπον αποτελεσματικό, εμφανιζόμενα επιχειρησιακά προβλήματα, προς όφελος των εργοδοτικών επιχειρήσεών τους.

 • Το Πρόγραμμα εξελίσσεται σε εκπαιδευτικό περιβάλλον και σε ώρες που δεν επηρεάζουν το ωράριο των εργαζομένων σπουδαστών, ενώ οι ψηφιακές ενότητές του επιτρέπουν σημαντική χρονική ευελιξία και δυνατότητες επιλογής στην εκπαιδευτική ενασχόληση.

 • Τα χρηματοδοτούμενα από τις εργοδοτικές επιχειρήσεις δίδακτρα επιστρέφονται στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ, αφού το πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στον ΟΑΕΔ.

 • Οι σπουδαστές που αυτοχρηματοδοτούν τη φοίτησή τους, έχουν εκπιπτόμενη από την εφορία την εκπαιδευτική τους δαπάνη.

 • Προβλέπονται οικονομικές διευκολύνσεις και δυνατότητες καταβολής των διδάκτρων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

 • Οι σπουδαστές, εγγραφόμενοι στον Θεσμό Προνομιούχων Μελών του Ινστιτούτου, EIAS ALUMNI SOCIETY, τυγχάνουν έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων του Προγράμματος, δυνατοτήτων δωρεάν παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της επιλογής τους, έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων του συνόλου των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου, καθώς και σημαντικών άλλων ωφελειών.


Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους πληρέστατο set ηλεκτρονικών σημειώσεων και αναλυτικών παρουσιάσεων ως εκ της πρόσβασής τους στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Ινστιτούτου, ενώ θα λάβουν τη νέα έκδοση του βιβλίου της κας Μαργαρίτας Αντωνάκη, Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, και της κας Κέλλυς Χατζηδημητρίου, Νομικής Συμβούλου της Ένωσης, με τίτλο «Η Ιδιωτική Ασφάλιση Οργάνωση, Θεσμικό Πλαίσιο, Ασφαλιστική Τεχνική, Κλάδοι Δραστηριότητας».


Διδάσκοντες Προγράμματος

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος, ως Τακτικοί Εισηγητές, είναι Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτοντα υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση και διευθυντική εμπειρία, κορυφαίοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Ασφαλιστικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και έμπειροι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, με άριστη θεματική εξειδίκευση και υψηλούς δείκτες αξιολόγησης. Επιπλέον, το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, που πλαισιώνουν, ως ειδικοί ομιλητές, τα επιμέρους θεματικά panels του Προγράμματος. Διάρκεια, Ημερομηνίες και Περιβάλλον Διεξαγωγής Προγράμματος Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Πρόγραμμα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 20:00, από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου έως και την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, πλην της περιόδου του Πάσχα, των θερινών διακοπών και των αργιών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 8Απριλίου 2022. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, καθώς αυτό είναι εντεταγμένο στο Πλαίσιο ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ και έχει αριθμητικό όριο συμμετοχής σπουδαστών.

Εξέταστρα Πιστοποίησης: € 80

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Το Πρόγραμμα είναι εντεταγμένο στο πλαίσιο ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ και τα δίδακτρά του επιστρέφονται στις Εταιρείες που χρηματοδοτούν τη συμμετοχή εργαζομένων τους σε αυτό. Επίσης, σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, απολαμβάνουν σημαντικών φοροεκπτώσεων, καθώς αυτά συνιστούν εκπιπτόμενες δαπάνες. Οι Υπηρεσίες του Ινστιτούτου μας παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες επί των ανωτέρω.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πλέον των προαναφερομένων, η Γραμματεία Εκπαιδεύσεως του Ινστιτούτου μας είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας, ώστε να προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες περί του Προγράμματος, των εκπαιδευτικών ενοτήτων του, τον τρόπο ρύθμισης των διδάκτρων του, των ωφελειών και της αποδοτικής παρακολούθησής του. Επικοινωνία: αρ. τηλ. 210 9219660 και 684, e-mail: eiasinfo@eias.gr, web site: www.eias.gr


Πηγή: Insurance Daily

20 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page